Náš tím

Náš tím

PaedDr. Alena Štihová, PhD.

Logopédka, špeciálna pedagogička, riaditeľka

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského absolvovala špeciálnopedagogický študijný odbor ukončený štátnou záverečnou skúškou z logopédie a psychopédie. Po ukončení štúdia pracovala v základnej škole pre žiakov s chybami reči v Bratislave prevažne so žiakmi s dysfáziou, špecifickými poruchami učenia a dysláliou. Ako logopédka pôsobila tiež v Liečebno-výchovnom ústave v Čakanoch najmä s deťmi v predškolskom veku s oneskoreným a narušeným vývinom reči. Logopedickú prax vykonávala neskôr v špeciálnopedagogickej poradni v  Ivanke pri Dunaji.

V rokoch 1999 – 2009 pracovala v špeciálnej základnej škole v Bratislave s viacnásobne postihnutými deťmi s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou s využitím augmentatívnej a alternatívnej komunikácie. V Štátnom pedagogickom ústave pracovala na oddelení špeciálnej pedagogiky a inklúzie a zaoberala sa výchovou a vzdelávaním žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakov so špecifickými poruchami učenia a integráciou týchto žiakov do materských, základných a stredných škôl. Bola lektorkou pre používanie didaktických pomôcok Lego Dacta u detí so zdravotným znevýhodnením. Svoje skúsenosti prezentovala na odborných konferenciách, seminároch a v zborníkoch.

Je editorkou a spoluautorkou publikácie Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti (Odborné nakladateľstvo RAABE, 2008-2010), Augmentatívna a alternatívna komunikácia v špeciálnej základnej škole (ŠPÚ, 2014)  a autorkou viacerých pedagogických dokumentov pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Svoje praktické skúsenosti priebežne obohacuje vzdelávaním na rôznych kurzoch a seminároch, ako napr. Orofaciálna stimulácia v logopedickej praxi, Diagnostika a terapia NVR, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Raná logopedická intervencia – tréning rodičov, Intervencia u neverbálnych detí raného veku, Fonologické procesy v detskom veku a ich diagnostika, Diagnostika a terapia získanej dyzartrie a apraxie, Augmentatívna a alternatívna komunikácia, TEKOS, Efektívne komunikačné stratégie, Diagnostika ortografie, Logopedická starostlivosť u detí s DMO, Využitie Laheyovej modelu pre prax logopéda, Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku, Program pre rozvoj pracovného tempa ROPRATEM, MABEL multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov, Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií – metóda Prof. B. Sindelar.

Aktuálne sa odborne zameriava najmä na diagnostiku a terapiu detí s narušenou zvukovou rovinou reči, s vývinovou jazykovou poruchou a žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.

Mgr. Lucia Krajčovičová

Logopédka

Absolvovala magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia získavala prax starostlivosťou o deti s narušenou zvukovou rovinou reči, poruchou sluchu, mentálnym postihnutím a dyslexiou. Jej diplomová práca bola zameraná na dyslexiu. V praktickej časti diplomovej práce porovnávala výkony žiakov s dyslexiou a bez dyslexie v novom Teste tichého čítania slov (TTČS).

Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.

Mgr. Paula Gorodovová

Psychologička

Absolvovala magisterské štúdium psychológie na Varšavskej univerzite manažmentu v Bratislave. Aktuálne sa dlhodobo vzdeláva v metódach korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania podľa SUR. Naďalej rozvíja svoje vedomosti a praktické skúsenosti prostredníctvom rôznych kurzov a seminárov, ako napr. Akreditovaný kurz mediácie, Systemický rozhovor, Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote, Techniky artefiletiky pre agresívne deti, Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi, Ako pracovať s motiváciou a motivačné rozhovory, Kurz participácie – zohľadňovanie potrieb detí v konflikte rodičov.
Počas štúdia pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra na pozitívnom ovplyvňovaní vzdelávacieho a osobnostného vývinu a na rozvíjaní sociálnych, komunikačných a sebaobslužných zručností. Po ukončení magisterského štúdia pracovala vo vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami komunikačných schopností, kde realizovala odborné liečebno-rehabilitačné terapie v rámci korekčného programu u detí s narušeným vývinom reči.
Pracovala ako psychologička na referáte poradensko-psychologických služieb na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, kde vykonávala činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva.
Aktuálne tiež vykonáva špecializovanú poradenskú pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vo voľnom čase pomáha občianskemu združeniu v Bratislave, ktoré sa orientuje na voľnočasové aktivity detí so špeciálnymi potrebami.

Mgr. Klára Hudáková

Logopédka

Absolvovala magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia sa v rámci výskumu venovala naratívnej schopnosti u detí v ranom veku. Momentálne sa vo svojej logopedickej praxi zameriava na logopedickú intervenciu pre deti v ranom veku, ako i diagnostiku a terapiu detí s narušenou zvukovou rovinou reči a vývinovou jazykovou poruchou. Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.

Mgr. Alica Hideghéty

Psychologička

Absolvovala štúdium psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, následne absolvovala špecializačné štúdium v odbore Poradenská psychológia na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Po štúdiu absolvovala výcvik v Muzikoterapii a Hlbinnej psychoterapii detí a adolescentov. Aktuálne je frekventantkou v dlhodobom psychoterapeutickom výcviku v psychodynamickej psychoterapii (SIPP).

Svoje praktické skúsenosti priebežne obohacuje vzdelávaním na rôznych kurzoch a seminároch, ako napr. Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina, Kuprev – primárne preventívny individuálny program, Kurz projektívnej techniky – Test ruky, Test kresby postavy, Lüscherov test farieb, Test kresby stromu,  Krízová intervencia a posttraumatická intervenčná starostlivosť, Kurz v Rorschachovej metóde podľa Exnerovho systému, Vývinové aspekty Rorschachovej metódy a ich použitie u detí, Práca s deťmi s ADHD, ADD a poruchami správania a ich rodinami, Identifikácia obetí obchodovania s ľuďmi, Techniky práce s rodinou, Autogénny tréning I. – základný stupeň.

Po ukončení magisterského štúdia pracovala v Ústave pre deti s narušenou komunikačnou schopnosťou v Bratislave, kde sa venovala terapii jazykových zručností a stimulácii jednotlivých jazykových rovín a psychických funkcií u detí s rôznymi diagnózami.

Ako psychologička pôsobila aj na Ministerstve vnútra SR, kde vykonávala psychodiagnostickú činnosť a dopravno-psychologické vyšetrenia, prednáškovú a poradenskú činnosť.

Psychologickú činnosť neskôr vykonávala aj v Krízovom stredisku, kde sa zameriavala na psychologické poradenstvo deťom vystaveným domácemu násiliu a zanedbávaniu, či rodinám v rôznej krízovej situácii. Poskytovala krízovú intervenciu, psychodiagnostiku, poradenstvo a psychoterapiu ambulantným aj pobytovým klientom Krízového strediska.

Aktuálne sa odborne zameriava na psychodiagnostiku, stimuláciu a rozvoj psychických funkcií u detí s narušenou komunikačnou schopnosťou a psychologické poradenstvo detí v oblasti školského fungovania, pri výchovných problémoch, či problémoch s úzkostným prežívaním, emočnými a psychosomatickými ťažkosťami, adaptáciou na náročné a záťažové situácie. Venuje sa aj psychologickému poradenstvu dospelých pri rôznych problémoch, ako napríklad výchovné a vzťahové problémy, problémoch s nadmerným stresom a úzkosťami, depresiami a zvládaním krízových životných situácií.