Náš tím

Náš tím

PaedDr. Alena Štihová, PhD.

Logopédka, špeciálna pedagogička, riaditeľka

Na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského absolvovala špeciálnopedagogický študijný odbor ukončený štátnou záverečnou skúškou z logopédie a psychopédie. Po ukončení štúdia pracovala v základnej škole pre žiakov s chybami reči v Bratislave prevažne so žiakmi s dysfáziou, špecifickými poruchami učenia a dysláliou. Ako logopédka pôsobila tiež v Liečebno-výchovnom ústave v Čakanoch najmä s deťmi v predškolskom veku s oneskoreným a narušeným vývinom reči. Logopedickú prax vykonávala neskôr v špeciálnopedagogickej poradni v  Ivanke pri Dunaji.

V rokoch 1999 – 2009 pracovala v špeciálnej základnej škole v Bratislave s viacnásobne postihnutými deťmi s ťažko narušenou komunikačnou schopnosťou s využitím augmentatívnej a alternatívnej komunikácie. V Štátnom pedagogickom ústave pracovala na oddelení špeciálnej pedagogiky a inklúzie a zaoberala sa výchovou a vzdelávaním žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou, žiakov so špecifickými poruchami učenia a integráciou týchto žiakov do materských, základných a stredných škôl. Bola lektorkou pre používanie didaktických pomôcok Lego Dacta u detí so zdravotným znevýhodnením. Svoje skúsenosti prezentovala na odborných konferenciách, seminároch a v zborníkoch.

Je editorkou a spoluautorkou publikácie Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti (Odborné nakladateľstvo RAABE, 2008-2010), Augmentatívna a alternatívna komunikácia v špeciálnej základnej škole (ŠPÚ, 2014)  a autorkou viacerých pedagogických dokumentov pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou. Svoje praktické skúsenosti priebežne obohacuje vzdelávaním na rôznych kurzoch a seminároch, ako napr. Orofaciálna stimulácia v logopedickej praxi, Diagnostika a terapia NVR, Tréning fonematického uvedomovania podľa Eľkonina, Raná logopedická intervencia – tréning rodičov, Intervencia u neverbálnych detí raného veku, Fonologické procesy v detskom veku a ich diagnostika, Diagnostika a terapia získanej dyzartrie a apraxie, Augmentatívna a alternatívna komunikácia, TEKOS, Efektívne komunikačné stratégie, Diagnostika ortografie, Logopedická starostlivosť u detí s DMO, Využitie Laheyovej modelu pre prax logopéda, Sémanticko-pragmatický syndróm u detí raného a predškolského veku, Program pre rozvoj pracovného tempa ROPRATEM, MABEL multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov, Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií – metóda Prof. B. Sindelar.

Aktuálne sa odborne zameriava najmä na diagnostiku a terapiu detí s narušenou zvukovou rovinou reči, s vývinovou jazykovou poruchou a žiakov so špecifickými poruchami učenia.

Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.

Mgr. Lucia Krajčovičová

Logopédka

Absolvovala magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas štúdia získavala prax starostlivosťou o deti s narušenou zvukovou rovinou reči, poruchou sluchu, mentálnym postihnutím a dyslexiou. Jej diplomová práca bola zameraná na dyslexiu. V praktickej časti diplomovej práce porovnávala výkony žiakov s dyslexiou a bez dyslexie v novom Teste tichého čítania slov (TTČS).

Je členkou Slovenskej asociácie logopédov a Komory školských logopédov.

Mgr. Ľubica Prokešová

Logopédka

Absolvovala jednoodborové magisterské štúdium logopédie na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Počas celého štúdia  spolupracovala s Katedrou logopédie na výskumnej činnosti raného vývinu reči u slovensky hovoriacich detí. Počas štúdia získala odbornú prax v ambulanciách, na klinikách a oddeleniach v nemocniciach,  aj v špeciálnych školách.

Po ukončení štúdia pôsobila v ambulancii klinickej logopédie, neskôr v  predškolských zariadeniach a v SCŠPP v Bratislave. Venovala sa diagnostike a terapii narušenej komunikačnej schopnosti u detí, poskytovala aj odborné vedenie študentom logopédie v rámci ich praxe, a tiež prednáškovú a skríningovú logopedickú činnosť v materských školách.

Priebežne sa zúčastňuje odborných kurzov, školení a seminárov, napríklad: Tréning fonematického uvedomovania  podľa D.B Eľkonina, Starostlivosť o deti s poruchami sluchu, Auditívno-verbálna terapia u detí od narodenia do šesť rokov,  Neverbálne techniky v práci s detským klientom, Mabel –  Multijazyková batéria testov čítania, písania a ich prediktorov, Stratégie učenia, Autizmus a zmyslové vnímanie, Jazyková gramotnosť v mladšom školskom veku, Zvládanie ťažkých rozhovorov a emočná regulácia, Zajakavosť a vývinové dysfluencie, Klienti s PAS v kontexte nových štandardných postupov, Aktualizácia základných rámcov v oblasti logopedickej diagnostiky a terapie narušenej zvukovej roviny reči, Vplyv raného detstva na vývin mozgu a správanie, Skríning a diagnostika autizmu, Ako komunikovať s nehovoriacim dieťaťom, Dieťa s Aspergerovým syndrómom, Terapia elektívneho mutizmu a iné.

Aktuálne sa vo svojej odbornej praxi venuje najmä diagnostike a terapii u detí s narušenou zvukovou rovinou reči, s oneskoreným vývinom reči a u detí s vývinovou jazykovou poruchou.

Je členkou Slovenskej asociácie logopédov.

Mgr. Paula Gorodovová

Psychologička

Absolvovala magisterské štúdium psychológie na Varšavskej univerzite manažmentu v Bratislave. Aktuálne sa dlhodobo vzdeláva v metódach korektívnej práce s klientom v kontexte výchovy a vzdelávania podľa SUR. Naďalej rozvíja svoje vedomosti a praktické skúsenosti prostredníctvom rôznych kurzov a seminárov, ako napr. Akreditovaný kurz mediácie, Systemický rozhovor, Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote, Techniky artefiletiky pre agresívne deti, Zručnosti poradenskej práce s deťmi a adolescentmi, Ako pracovať s motiváciou a motivačné rozhovory, Kurz participácie – zohľadňovanie potrieb detí v konflikte rodičov.
Počas štúdia pracovala s deťmi s poruchou autistického spektra na pozitívnom ovplyvňovaní vzdelávacieho a osobnostného vývinu a na rozvíjaní sociálnych, komunikačných a sebaobslužných zručností. Po ukončení magisterského štúdia pracovala vo vysokošpecializovanom odbornom ústave pre deti s poruchami komunikačných schopností, kde realizovala odborné liečebno-rehabilitačné terapie v rámci korekčného programu u detí s narušeným vývinom reči.
Pracovala ako psychologička na referáte poradensko-psychologických služieb na úrade práce sociálnych vecí a rodiny, kde vykonávala činnosti v oblasti psychologického rodinného poradenstva.
Aktuálne tiež vykonáva špecializovanú poradenskú pomoc s individuálne stanoveným postupom pri riešení partnerských, rodinných a iných medziľudských vzťahov v rámci opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
Vo voľnom čase pomáha občianskemu združeniu v Bratislave, ktoré sa orientuje na voľnočasové aktivity detí so špeciálnymi potrebami.