Poskytované služby

V rámci nášho zariadenia poskytujeme:

Logopedická starostlivosť

 • Komplexná logopedická diagnostika a terapia, už od raného veku
 • Odborné poradenstvo
 • Príprava na nástup do základnej školy
 • Orientačné hodnotenie/skríning detí s narušenou komunikačnou schopnosťou v MŠ
 • Preventívne stimulačné programy na rozvíjanie reči a pozornosti
 • Tréning fonematického uvedomenia podľa Eľkonina

Psychologická starostlivosť

 • Psychologická diagnostika
 • Psychologická diagnostika školskej zrelosti detí s narušenou komunikačnou schopnosťou (NKS)
 • Psychologická diagnostika a rediagnostika žiakov so ŠVVP
 • Stimulácia a rozvoj psychických funkcií u detí s NKS
 • Psychologické poradenstvo detí v oblasti školského fungovania, pri výchovných problémoch, či problémoch s úzkostným prežívaním, emočnými a psychosomatickými ťažkosťami, adaptáciou na náročné a záťažové situácie.

Špeciálno-pedagogická starostlivosť

 • Diagnostika a rediagnostika žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP)
 • Vypracovávanie podkladov  a odporúčaní pre individuálny vzdelávací program
 • Konzultácie s rodičmi, učiteľmi a školskými odbornými zamestnancami
 • Diagnostika a terapia metodikou Dr. Sindelar