O vývine dieťaťa

Máte obavy o správny rečový vývin vášho dieťaťa? Máte pocit, že Vaše dieťa nejaví záujem o komunikáciu? Netvorí slová? Nevyslovuje správne? 
Vek od narodenia do 6 rokov je obdobím, ktoré je najdôležitejšie pre vývin reči a myslenia Vášho dieťaťa a pre jeho úspešné vzdelávanie a uplatnenie sa v živote. 
Neodkladajte návštevu logopéda, ktorý vám poradí.  

Ponúkame Vám malý ťahák k orientačným medzníkom vývinu reči, ktorý Vám napovie, či sa vaše dieťa vyvíja správne.

Vek 8-12 mesiacov

MOTORIKA POROZUMENIE HOVORENIE

okolo 8-10. mesiaca lezenie po štyroch,

úchop predmetov medzi ukazovák a palec

otočí sa za zdrojom zvuku;

otočí sa, keď naň zavoláte

džavotanie dlhších slabikových štruktúr ako napr. „babababa.“; imituje rôzne zvuky

okolo 9. mesiaca vzpriamovanie, stojí pevne s oporou

reaguje na jednoduché inštrukcie ako napr.: „Poď sem. Daj mi.“

používa prvé gestá: ukazuje na predmety, ukazuje ich ostatným, žiada a podáva predmety

okolo 11. mesiaca chôdza s oporou jednej ruky

začína rozumieť vzťahu: príčina – dôsledok, napr. zapínanie a vypínanie lampy

používa gestá ako napr. kývanie „papa“, kývanie hlavou „nie“

okolo 12. mesiaca snaha o prvé samostatné kroky

pri hre začína funkčne využívať predmety

okolo prvého roka tvorí prvé slová

Vek 12-18 mesiacov

MOTORIKA POROZUMENIE HOVORENIE

koordinácia nôh

rozumie asi 50 slov;

rozumie a vykoná niektoré jednoduché inštrukcie, napr.: „Kopni do lopty.“

používa nové slová

používa cca 40 prvých slov

odpovedá na jednoduché otázky „Kde máš topánky?“

začína pomenovávať obrázky v knihách

objavuje sa predstieraná hra, napr.: „že pije z pohára.“

dokáže správne vysloviť samohlásky a hlásky:

P, B, M, T

Vek 18-24 mesiacov

MOTORIKA POROZUMENIE HOVORENIE

samostatné chodenie

rozumie cca 100 slov

používa cca 50 – 70 slov

objavujú sa dvojslovné vety ako napr.: „tu je, tu daj, tam je, mama daj“

dokáže pomaly i rýchlo utekať

ak sa opýtate, ukáže na niektoré časti tela ako napr.: nos, brucho, hlava, ruka, vlasy

pýta sa jednoduché otázky ako napr.:

„Kde je?“

začína zvládať chôdzu po schodoch

rozumie a vykoná 2 stupňové inštrukcie: „Zober sponku a polož ju na stôl.“

začína používať podstatné mená v množnom čísle, používa minulý čas

dieťa začína zaujímať kreslenie – „čmáranie“

začína predstierať, že jeden predmet predstavuje iný predmet, napr.: kocka je telefón

začína vyslovovať hlásky: D, V, F, K, J

Vek 24-30 mesiacov

MOTORIKA POROZUMENIE HOVORENIE

vie rozlíšiť jednoduché tvary (vkladá vkladačky do otvorov)

rýchlo porozumie novým slovám

prudký nárast slovnej zásoby

samo pije z pohára;

snaží sa obuť;

vie si obliecť niektoré

časti oblečenia

rozumie, keď hovoríte aj o veciach, ktoré práve nie sú v miestnosti alebo sa práve nekonajú

objavujú sa prvé trojslovné výpovede

pri kreslení prechod od „čmáraníc“ k špirálam a prvým kruhom

rozumie protikladom, ako napríklad: malý – veľký, stoj – poď

pýta sa: Čo je to?

okolo 30 mesiaca sa objavuje vodorovná čiara

rozumie dlhším inštrukciám ako napr.: „Vezmi bábiku a maca, daj ich spinkať. „

používa predložky ako napr.: v, na, do

používa zámena ako napr.: ja, ty, my

začína si uvedomovať samo seba – obdobie vzdoru

začína vyslovovať hlásky: H, G, S, C

Vek 30-36 mesiacov

MOTORIKA HOVORENIE

dieťa je motoricky zdatnejšie, napr.: dokáže vyliezť na stoličku,

pokúša sa skákať na jednej nohe

komunikuje aj v súvetiach;

objavujú sa prvé prerozprávania zážitkov dieťaťa alebo jednoduchých príbehov

v kresbe sa objavujú prví hlavonožci (postava = hlava a nohy)

používa spojky ako napr. : a, že, alebo, ale, kde

používa predložky ako napr.: za, pod, pre, od, o

vie predstierať hru, napr.: „lieči bábiky, ako pani doktorka“;

hrá sa s inými deťmi – delia si úlohy

má osvojené takmer všetky hlásky, no nemusí ich správne používať

Vek 3-4 roky

HOVORENIE  

rozvoj syntaxe – dieťa tvorí priraďovacie aj podraďovacie súvetia

pozná tvary: kruh, štvorec, trojuholník

používa 4 – slovné výpovede, v ktorých sa ešte stále môžu objavovať gramatické chyby 

dokáže rozprávať o tom, čo sa mu stalo počas dňa 

má osvojené hlásky: Ť, Ď, Ň

 

Vek 4-5 rokov

HOVORENIE  

tvorí všetky slovné druhy,

prehovory úplne bez dysgramatizmov 

detailnejšia kresba,

postava má hlavu, oči, nohy, trup, ruky, ústa a nos
postupne si osvojuje ťažšie hlásky – sykavky, L a R čoraz presnejšia identifikácia farieb
zrozumiteľnosť reči dieťaťa by pre neznámeho partnera mala byť 100 %  
dokáže porozprávať krátky príbeh  

Vek 5-6 rokov

HOVORENIE  

reč obsahovo aj formálne správna

zvláda správne držanie ceruzky

zdokonaľuje sa fonologické uvedomovanie (slabík, prvej a poslednej hlásky v slove…)

myslenie sa stáva analytickejším,

spontánny záujem o číslice a písmená

Spracovala: Mgr. Klára Hudáková