Úvodná stránka

Oznamujeme, že dňom 31.8.2024 sa končí činnosť špecializovaného centra poradenstva a prevencie pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou LOGaDYS.
Ďakujeme všetkým kolegyniam, rodičom našich klientov, odborným a pedagogickým zamestnancom materských a základných škôl, kolegyniam a kolegom z poradenských zariadení, darcom a priaznivcom našej poradne za spoluprácu.
Bolo nám cťou a potešením.

Súkromné špecializované centrum poradenstva a prevencie
pre deti a žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou LOGaDYS
poskytuje logopedickú starostlivosť pre deti od raného veku do 15 rokov.

Poskytujeme logopedickú diagnostiku, poradenstvo a terapiu pre deti s oneskoreným vývinom reči, rizikovým vývinom, vývinovou jazykovou poruchou, narušením zvukovej roviny reči, narušením plynulosti reči, NKS pri detskej mozgovej obrne, NKS pri poruche sluchu alebo inom postihnutí, a pre žiakov s dyslexiou, ortografiou.

Ďalej poskytujeme psychologickú diagnostiku a poradenstvo
a špeciálnopedagogickú diagnostiku, cvičenia a poradenstvo.

Pôvodné Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva LOGaDYS bolo zaradené do siete škôl a školských zariadení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Rozhodnutím č. 2014-5923/36996:8-100B zo dňa 29.07. 2014.

Odborné služby poskytujeme: 

  • v objednaných termínoch po dohode s logopédkou, so špeciálnou pedagogičkou alebo psychologičkou  
  • len na základe telefonického dohovoru a objednania klienta na konkrétny termín